0515 48 88 43 info@msbcureo.nl
Jij/Cureo
Cureo
Cureo
Jij
Jij
Jij/Cureo
Cureo
Cureo
Jij
Jij
Jij/Cureo
Jij/Cureo

Cureo's + punten

Kwaliteit en veiligheid staan voorop in de patiënten zorg. Nu en in de toekomst. Cureo wil voorop lopen en plussen. Cureo onderneemt, handelt transparant, bundelt krachten, werkt intensief samen, puur om verder te komen. Met een professionele basis, hecht netwerk en nuchtere ondernemingsgeest. Dat geeft zin en ruimte om te verbeteren en te vernieuwen. Te plussen. Samen = Beter

Patiënt + Specialist = samen
Professionele sterke organisatie
Optimale facilitering
Ondernemingszin en ruimte
Persoonlijk hecht netwerk
Financieel gezond en slagvaardig
Ruimte voor zelfontplooiing

Patiënt + specialist = samen

De zorgvraag van de patiënt en/of zijn verwijzer is bepalend. De patiënt is voortdurend optimaal geïnformeerd om een beslissing te kunnen nemen. De rol van de medisch specialist zal dan ook veranderen. In plaats van behandelaar zal de specialist steeds vaker een begeleidende rol aannemen. Een patiënt die geholpen wordt door een specialist van Cureo, voelt zich niet alleen geholpen maar bovenal ook begrepen. De patiënt heeft vertrouwen in het MSB Cureo en het Antonius Ziekenhuis en voelt zich hier thuis. Hiervoor is het van belang dat gezien de geografische ligging, de beschikbaarheidsfuncties worden behouden.

Professionele autonome en sterke organisatie

Optimale zorgverlening vraagt om continue aandacht voor lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. MSB Cureo draagt er zorg voor dat deze ontwikkelingen op een efficiënte en verantwoorde wijze worden door vertaald naar een verantwoord zorgprofiel. Hiertoe onderhoudt het MSB nauwe banden met de Raad van Bestuur van het Antonius Ziekenhuis, de overige MSB besturen in de provincie Friesland en landelijke organisaties zoals de Federatie Medisch Specialisten. De door het MSB Cureo ingezette activiteiten dragen bij aan een optimale behandeling maar ook een goede begeleiding van patiënten, gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

Optimale facilitering medewerkers

Door het MSB hebben de medisch specialisten een regierol en geeft samen met het ziekenhuis invulling aan kwaliteit van de zorg op het gebied van veiligheid, doelmatigheid, efficiency en innovatie.

MSB Cureo zorgt goed voor haar medewerkers; dat komt tot uitdrukking in een goed gezondheidsmanagement en faciliteiten die professionele en persoonlijke ontwikkeling ondersteunen. Daarnaast worden door MSB Cureo en met de medewerkers gedrags- en kwaliteitsregels voor het personeel opgesteld, zodat ze de doelstellingen en koers van MSB Cureo kunnen uitdragen. Hierdoor zal de betrokkenheid van het personeel vergroot worden en dit draagt bij tot een goede werkcultuur en de kwaliteit van het MSB. Om tot een optimale kwaliteit en bedrijfsvoering te komen is het MSB voornemens het “medisch-aanpalende” personeel van het ziekenhuis ook in dienst te nemen. Door middel van taakherschikking, wettelijk mogelijk gemaakt sinds 2012 en geoptimaliseerd in 2014, kunnen werkzaamheden van specialisten en andere medewerkers beter op elkaar worden afgestemd.

+ Cureo Proefdraaien®
+ Cureo Mentorschap®

Ondernemingszin en ruimte. Voor het idee en het uitvoeren

Lokaal betreft het de patiënt die dicht bij huis wil blijven zonder dat de kwaliteit van zijn behandeling hieronder komt te lijden. De afstanden binnen het verzorgingsgebied van het MSB Cureo zijn relatief groot en de huisartsen hebben van oudsher een sterke rol als regisseur in het zorgproces. Regionaal dienen zaken als lateralisatie van diverse behandelmodaliteiten uit oogpunt van kwaliteit en efficiency uitgewerkt te worden. En landelijk dient rekening gehouden te worden met een afname van financiële mogelijkheden door een sturende overheid. Nieuwe methodes en een ondernemende organisatie die de ruimte benut, kansen benut, ideeën genereert en deze ook echt uit voert met succes en samen.

+ Cureo Innovatielab®

Persoonlijk hecht netwerk, korte lijnen, doeners, vernieuwend en nuchter

Bij ons werk je in de breedte, in een hecht collegiaal netwerk, met korte lijnen en echt persoonlijke patiëntenzorg. De medisch specialisten verstaan hun vak en werken samen voor en met de patiënt. De medisch specialisten bewaken hierbij hun eigen functioneren, dragen kennis over, staan open voor nieuwe technieken en ideeën en bespreken hun resultaten teneinde continue verbetering van zorg te bewerkstelligen.

De samenwerking binnen het MSB wordt gekenmerkt door open communicatie, vertrouwen, integriteit en commitment met gemaakte afspraken. Deze principes hanteert het MSB Cureo ook naar samenwerkingspartners binnen en buiten het Antonius Ziekenhuis.

+ Cureo Mentorschap®

Financieel gezond en slagvaardig

De financiële kaders zijn een steeds belangrijker rol gaan spelen en de medisch specialist heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van het leveren van doelmatige zorg. De medisch specialisten werken gelijkgericht samen in het MSB aan optimalisatie van de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf.

Ruimte voor zelf ontplooiing

Cureo biedt ruimte voor zelf ontplooiing en ‘de mens achter’ de professional. De ruimte om te werken, te ondernemen, te bouwen, te wonen, op te groeien en te leven.

Samenwerking is van belang. Niet alleen een optimale communicatie tussen de medisch specialisten binnen een ziekenhuis wordt voorgestaan. Ook zal intensiever samengewerkt gaan worden met de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, praktijkondersteuners, psychologen en fysiotherapeuten), bij voorkeur in anderhalvelijnsverband. De relatie met diverse derdelijns centra zoals STZ ziekenhuizen in de regio en de verschillende UMC’s dient de komende tijd geagendeerd te worden en inhoudelijk te worden uitgediept. Verder is het van belang dat de rol van ‘nieuwe’ zorgprofessionals zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten op een verantwoorde en doelmatige manier wordt geïmplementeerd.